KAVANOZ VE KAHVE

KAVANOZ VE KAHVE

Ne zaman; hayatinda bazi seyler çekilmez hale gelirse,

Ne zaman; yirmi dört saat kisa gelmeye baslarsa,

O zaman; mayonez kavanozu ve iki fincan kahveyi hatirlayiniz…

Iþte kavanoz ve iki fincan kahvenin hikayesi söyle;

Bir gün bir felsefe profesörü, elinde bazi malzemelerle derse gelir.
Ders basladiginda ;
Hiçbir sey söylemeden, önüne büyükçe kavanozunu alir.

Sonunda kavanozu agzýna kadar tenis toplari ile doldurur.
Ardýndan öðrencilerine kavanozun dolup dolmadýðýný sorar…
Bütün öðrenciler hep bir aðýzdan dolduðunu söylerler.
Bunun üzerine;
profesör önündeki kutulardan birinden aldýðý çakýl taþlarýný, kavanoza döker.
Çakýl taþlarý kayarak, tenis toplarýnýn aralarýndaki boþluklarý doldurmaya baþlar.
Profesör yeniden kavanozun dolup dolmadýðýný sorar.
Öðrenciler yine hep birlikte;
‘evet doldu’ derler.
Profesör bu defa DA, masanýn üzerindeki diðer kutuyu eline alýr ve içindeki kumu yavaþça kavanoza döker.
Tabii ki kumlar DA çakýl taþlarýnýn aralarýndaki boþluklarý doldurur.
Profesör yine ayný soruyu sorar.
Öðrenciler de yine koro halinde ‘evet doldu’ derler.
Profesör bu kez ise masanýn altýnda hazýr bekleyen iki fincan kahveyi alýr.
Baþlar kahveyi kavanozun içine dökmeye.
Bu kez de kahve de kumlarýn arasýnda kalan boþluklarý doldurur.
Bunun üzerine öðrenciler gülmeye baþlar…
Ardýndan profesör öðrencilerine nasihat etmeye baþlar;
‘Bu kavanoz sizin hayatýnýzdýr.
Tenis toplarý;
Hayatýnýzdaki önemli þeylerdir.
Yani aileniz, çocuklarýnýz, saðlýðýnýz, arkadaþlarýnýz gibi.
Diðer þeyleri kaybetseniz de, bunlar hayatýnýzý doldurmaya yeter..
Çakýl taþlarý ise;
Sizin için daha AZ önemli olan diðer þeylerdir.
Yani iþiniz, eviniz, arabanýz gibi..
Kum ise;
diðer ufak tefek þeylerdir.
þayet kavanoza önce kum doldurursanýz;
Çakýl taþlarýna ve özellikle de tenis toplarýna yeterli yer kalmaz.
Ayný þey hayatýmýz için de geçerlidir.
Vaktinizi ve enerjinizi;
Ufak tefek þeylere harcar, israf ederseniz;
Bu defa DA önemli þeyler için vakit kalmayacaktýr.
Dikkatinizi mutluluðunuz için önemli olan þeylere çevirin.
Çocuklarýnýzla oynayýn.
Saðlýðýnýza dikkat edin.
Sevdiklerinizle yemeðe çýkýn.
Evinizin ihtiyaçlarýný karþýlayýn.
Öncelikle tenis toplarýný kavanoza yerleþtirin.
Öncelikleri, sýralamayý iyi bilin.
Gerisi hep kumdur…’

Bu arada bir öðrenci merakla þu soruyu sorar;

‘Hocam peki, o iki fincan kahve nedir?’
Profesör gülerek cevaplan;
‘Bu soruyu bekliyordum.
Hayatýnýz NE kadar dolu olursa olsun;

Her zaman dostlariniz ve sevdiklerinizle bir fincan kahve içecek kadar yer vardir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.